İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Önemlidir, Nereden Alınır?

Sağlık Raporu’na Dair..

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli noktalardan birisini de işe girişlerde ve periyodik olarak alınması gereken sağlık raporları oluşturmakta..

İş kazaları ve oluşan meslek hastalıklarının tespit edilmesi için bu denli hayati öneme sahip olan ve risk taşıyan söz konusu periyodik kontrolleri ne işverenlerimiz ne de işçilerimiz tarafından  gerektiği şekilde önemsenmektedir. Daha da kötüsü; işe giriş aşamasında gerekli olan sağlık raporu almak halen zaman kaybı veya bürokratik bir engel olarak algılanmaktadır. Her yıl ülkemizde 2.000’den fazla ölümlü iş kazası olduğunu da bu noktada unutmamamız gerekmektedir.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla birlikte,  işverenler/işyeri sahipleri, çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Bu sebeple; çalışanların ilk defa  işe girmeleri, yaptıkları işi değiştirmeleri durumunda, iş kazası, meslek hastalığı ya da  sağlık sebepleriyle işten uzaklaştırılma gibi şeyler yaşanırsa eğer işveren talep ederse çalışan işbaşı yaparken, doktor raporu almak zorundadır.  

İlk kez işe giriş aşamasında alınması gereken sağlık raporu ise; çalışanların başlayacakları işin niteliklerine ve sektöre uygunluğunu tespit ederek, risklerin ortaya konulmasını sağlar.

Yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık raporu olmadan, “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf”ta yer alan işlerde çalışacak kişilerin işe başlatılması uygun değildir.

O halde; iş için sağlık raporu nereden alınmalı?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yeni düzenlemeyle; sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması esasını getirdi. Şayet işyeri hekimi tarafından verilmiş olan sağlık raporuna itiraz edilirse; itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerinden yapılmalı. İtiraz nedeniyle; hakem hastanelerinden alınacak sonuç ise “kesin karar” olarak kabul edilmekte..

Özetle; yeni mevzuat düzenlemelerine göre sağlık raporu alma işlemini Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri yani OSGB ile işyeri hekimi gerçekleştirmelidir. Sağlık gözetimi sebebiyle oluşan her türlü maliyetin işveren tarafından karşılanması gerektiği de unutulmaması gereken en önemli noktadır.

10’dan Az Çalışana Sahip İşyerleri İçin Durum Farklı

Bunun yanında; özel bir durumdan da burada bahsetmek gerekir. Geçen yıl çıkan Torba Yasa ile 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için; aile hekimlerinden ya da kamu hizmet sunucularından da sağlık raporu alınabilmektedir.

Diğer bir deyişle; ofis işyeri gibi az tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışacaksanız ve de az sayıda çalışanınız varsa; sağlık raporu olarak işçinizin aile hekimi ya da bir devlet hastanesinden alacağı sağlık raporunu kabul edebilmektesiniz.

Bu durum; sadece az tehlikeli işyerleri ile ondan az sayıda çalışanı olan işyerleri için geçerlidir. Fakat fabrika, maden vb. tehlikeli veya depoculuk faaliyetleri gibi tehlikeli işlerde bir- iki kişilik çalışanınız olsa dahi sağlık raporu işyeri hekiminden alınması zorunluluğu vardır.

Özel Hastanelerden Sağlık Raporu Alınabilir mi?

Sağlık Bakanlığının 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde “Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” ibaresi yer almaktadır. Bu sebeple; özel sağlık hizmeti sunucuları ya da özel hastaneler işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri için sağlık raporu veremez. Özel hastanelerden alınan işçi raporları bu maddede yer alan şartlar sebebiyle geçersiz sayılır.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

Tek Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı Fiyatı 50 TL, Üniversite Fiyatı 75 TL, Sağlık Kurulu Raporu için ise; Sağlık Bakanlığı 200 TL, Üniversite Fiyatı 300 TL ücret alınıyor. Aile hekimlerinden ve işyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporuyla İlgili Mevzuatın Maddeleri Hangileri?

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘ nun 15. maddesiyle işçi sağlığı muayeneleri hüküm altına alınmış oldu.

MADDE 15   – (1)   İşveren;

a)  Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1)  İşe girişlerinde.

2)  İş değişikliğinde.

3)  İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4)  İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

 

 

 

Okunma 18281 defa