TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

izmir_iz_osgb izmir_iz_osgb izmir_iz_osgb

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANININ GÖREVLERİ

1.8.3.3 Danışmanın asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında, söz konusu işletmenin ilgili faaliyet limitleri dahilinde uygun araçlarla ve aksiyonlarla, bu faaliyetlerin geçerli zorunluluklara göre ve en güvenli yolla yürütülmesine yardımcı olmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

- Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;

- Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;

- Tehlikeli malların taşınması kapsamındaki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar beş yıl süreyle saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

- Taşınan tehlikeli malların tanımlanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;

- Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;

- Tehlikeli malların taşıma, ambalajlama, doldurma, yükleme ve boşaltımında kullanılan donanımların kontrol prosedürleri;

- Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun şekilde eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;

- Tehlikeli malların taşınması, ambalajlama, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum prosedürlerinin uygulanması;

- Tehlikeli malların taşınması, ambalajlama, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda araştırma yapılması ve gerektiğinde rapor hazırlanması;

- Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması;

- Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;

- Tehlikeli malların taşınması, ambalajlama, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının doğrulanması;

- Tehlikeli malların taşınması, ambalajlama, doldurma, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması;

- Taşıma sırasında bulunması gereken belgelerin ve güvenlik donanımların, nakil vasıtasında bulunduğunu temin etmeye yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması ve bu belge ve donanımların düzenlemelere uygunluğu;

- Ambalajlama, doldurma, yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik doğrulama prosedürlerinin uygulanması;

- 1.10.3.2'de belirtilen güvenlik planının bulunması.

1.8.3.4 Danışman, danışmanın görevlerini yerine getirebilecek yeteneğe sahip olması şartıyla, işletme yöneticisi, işletmede başka görevlere sahip bir kimse ya da işletmede doğrudan bir çalışan olarak yer almayan bir kimse olabilir.

29007+30043 SAYILI TEBLİĞ’E GÖRE TMGD’NİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri:

MADDE 23:

(1) (Değişik: RG‐19/4/2017‐30043) TMGD’ler danışmanlık hizmet verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) (Değişik: RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) (Değişik: RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmet verilen işletmeye sunmak.

ç) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespit yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.

f) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.

l) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmet verilen işletmeye sunmak.

m) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

n) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Danışmanlık hizmet verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmet verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

o) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

(3) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmet verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

(4) (Mülga:RG‐19/4/2017‐30043)

(5) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.

(6) (Ek:RG‐19/4/2017‐30043) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini, TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.

 

KİMLER TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI BULUNDURMASI GEREKİYOR?

1. UN 1263 BOYA (BOYA, VERNIK, EMAYE, RENKLENDIRICI, LAKE, CILA, PARLATMA SIVI DOLGU VE SIVI VERNİK BAZI DAHIL),

2. UN 1263 BOYA İLE İLGİLİ MALZEME (BOYA, VERNIK, EMAYE, RENKLENDIRICI, LAKE, CILA, PARLATMA SIVI, DOLGU VE SIVI VERNIK BAZI DAHIL),

3. UN 1266 PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ ALEVLENIR ÇÖZÜ CÜLER IÇEREN

5. UN 3469 BOYA, ALEVLENİR, AŞINDIRICI (BOYA, VERNIK, EMAYE, RENKLENDIRICI, LAKE, CILA, PARLATMA SIVI

DOLGU VE SIVI VERNIK BAZI DAHIL)

6. UN 3469 BOYA İLE İLGİLİ MALZEME, ALEVLENİR, AŞINDIRICI (BOYA, VERNIK, EMAYE,RENKLENDIRICI, LAKE, CILA, PARLATMA SIVI DOLGU VE SIVI VERNIK BAZI DAHIL)

 1. GÜBRE; TARIM GÖBRELERİ; UN 1043, UN 3370
 2. TARIM İLAÇLARI
 3. HASTANELARİN BİR ÇOK BÖLÜMÜNDE TMGD TM VAR; İLAÇLAR, RONTGEN, EMAR, RADYOLOJİ, TIBBİ ATIK, LABARATUVAR...
 4. AV BAYİLERİ
 5. CİVA
 6. MADEN OCAKLARI
 7. LABARATUVAR İŞLETEN HER YER
 8. ATIK TESİS İŞLETEN HER YER
 9. ARITMA TESİSİ İŞLETEN HER YER;
 10. UN 3065 ALKOLLÜ İÇKİLER, HER TÜR İÇKİ FABRİKALARI,

18.  ASİT FABRİKALARI; UN 2571,

 1. KİMYA İŞLETMLERİ
 2. AKÜ ÜRETİM TESİSLERİ, UN 3292, UN 2794,
 3. PLASTİK MALZEME ÜRETİM TESİLERİ
 4. PİL/B ATARYA  ÜRETİM DAĞITIM VE SATIŞ ŞİRKETLERİ; UN 3292
 5. FLORASAN AMPÜL
 6. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ÜRETİM, DOLUM VR TAŞIMA; UN 3275, UN 0276, UN 0323, UN 1774,
 7. BELEDİYELER; ASFALT..
 8. HAVA YASTIKLARI; UN 3265
 9. ARAÇ YAĞI, HİDROLİK ÜRETİM TESİLERİ
 10. YEMEK YAĞI ÜRETİM TESİLERİ

29. UN 3499 KAPASİTÖR, ELEKTRIK ÇIFT KATMANLı ( 0.3 WH’DEN DAHA YÜSEK ENERJI SAKLAMAKAPASITELI)TRAFO, UN 2800, UN 3028..

 1. KÖMÜR OCAKLARI
 2. KİREÇ OCAKLARI
 3. ALTIN MADENLERİ, SİYANÜR KULLNIYORLAR,
 4. NÜKLEER SANTRALLER; YENİ KULACAK, TAKİP
 5. BARUT, FİŞEK VE KURUŞUN ÜRETEN, TAŞIYAN BOŞALTAN...
 6. YEM FABRİKALARI
 7. BOR
 8. BOYA, NEFT, TİNER, BALLY,
 9. HAVAİ FİŞEK
 10. CİLA
 11. DEMİR ÇELİK FABRİKALARI
 12. TAMİZLİK ÜRÜNLERİ FABRİKALARI
 13. İŞARET FİŞEĞİ
 14. KURU SIKI MERMİ
 15. FOSFOR ÜRETİMİ
 16. JELATİN
 17. FOLYO
 18. KOZMATİK ÜRÜNLERİ
 19. KALAY
 20. DEMİR,
 21. CİVA
 22. SİLİKON
 23. ASİT
 24. BUZ FABRİKALARI
 25. KAUÇUK
 26. KİBRİT
 27. KOLANYA
 28. PARFÜM; UN 1266
 29. SODA
 30. MEŞRUBATLI İÇECEKLER BAZILARI
 31. PAMUK ISLAK; UN 1365,
 32. PAMUK ARTIĞI YAĞLI; UN 1364
 33. ISLAK MEDİL
 34. KROM, TAVA ÇAYDANLIK TENCERE FABRİKALRI
 35. MUM
 36. KURŞUN                   
 37. NAFTALİN
 38. NİKEL
 39. SİGARA FABRİKALARI
 40. FARE VEYA BÖCEK İLAÇLARI, PESTİTİSİT
 41. PVC FABRİKALARI
 42. ZİFT
 43. KATRAN
 44. ÇİMENTO
 45. YAPIŞTIRICI ; UN 1133
 46. KAĞIT FABRİKASI
 47. ÇELİK
 48. AMBALAJ ÜRETİM  TESİSİLERİ
 49. TUTKAL
 50. AYAKKABI BOYASI
 51. KOT (BLUE JEAN) TAŞLAMA TESİSLERİ
 52. LASTİK FABRİKALARI 
Okunma 9922 defa
Bu kategoriden diğerleri: « Güvenli Sürüş Eğitimi Asbestoz »