İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren tarafından görevlendirilecek olan iş güvenliği uzmanları, iş yerinin tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadırlar. Buna göre; C Sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta, A sınıfı iş güvenliği uzmanları ise tüm tehlike sınıflarında görevlendirilebilmektedir. Ayrıca kanun gereğince C Sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerine 01.01.2019 tarihine kadar, B sınıfı iş güvenliği uzmanları 01.01.2020 tarihine kadar çok tehlikeli sınıfta bulunan  iş yerlerine hizmet verebileceklerdir.
İzmir İz OSGB tarafından iş yerinizde görevlendirmiş olduğumuz iş güvenliği uzmanlığı hizmetimiz şu şekilde olacaktır;
A)   İşverene rehberlik;
•İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
•İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
•İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
•İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
B)  Risk değerlendirmesi;
•İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
C)  Çalışma ortamı gözetimi;
•Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
•İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
D)  Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
•Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
•Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak.
•Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
•Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
•Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.
E)  İlgili birimlerle işbirliği;
•İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
•Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
•Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
•Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Tehlike Sınıfınıza Uygun Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanlarımızla Neler Yapabilirsiniz?
•Risk Değerlendirmesi yapmak,
•Acil Durum Planı hazırlamak,
•İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,
•İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
•Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak,
•İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
•Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
•Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
•İç Yönetmelik hazırlamak,
•Çalışma talimatları hazırlamak,
•İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
•Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
•Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,
•Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
•Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
•Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
•Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
•Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
•İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
•Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
•Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.
RİSK ANALİZİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işverenler risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır denilmektedir. İzmir İz Osgb iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerince risk değerlenmesinde görev alacak ekiplerin eğitimleri verilerek risk değerlendirilmesi yapılır, bu değerlendirme sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve takibi yapılır.
ACİL DURUM PLANI
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereğince işverenler, işyerlerinde oluşabilecek muhtemel acil durumları belirleyerek acil durum planının hazırlanmasını sağlar. Ayrıca işyerlerinde, yönetmelik gereğince görevlendirilecek acil durum ekip üyelerinin özel olarak eğitilmesini sağlar.
İzmir İz Osgb olarak hizmet vermiş olduğumuz işyerlerinde risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimalleri göz önünde bulundurularak acil durum planları hazırlanır. Hazırlanan acil durum planları çalışanlara eğitimler esnasında aktarılır ve acil durum tatbikatları yaptırılır.
Ayrıca işveren tarafından görevlendirilen arama, kurtarma ve tahliyeden sorumlu destek elemanları ve yangınla mücadeleden sorumlu destek elemanları yıllık eğitim planları dahilinde özel olarak eğitilerek acil durumlara müdahale etmeye hazır duruma getirilir.
ACİL DURUM TATBİKATLARI
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik‘te tatbikat yapılması zorunluluğu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
Bu kategoriden diğerleri: Acil Durum Planı »